Ordningsregler för säsongscamping

Reglerna nedan är ett tillägg för dig som säsongsgäst,
som gäller utöver de allmänna ordningsreglerna för lysviks Camping.

Sommarsäsong
Sommarsäsong 2024 gäller från och med 27/4. Då öppnar vi upp servicehuset för säsongen. Säsongshyra skall inbetalas inom föreskriven tid. Om betalning inte sker enligt på fakturan angivna villkor tolkas detta som att tomten är uppsagd och Lysviks Camping kan hyra ut tomten till annan gäst. Om inte betalning sker enligt på fakturan angivna villkor har campingplatsen rätt att kvarhålla husvagn/husbil som säkerhet för uppkommen fordran och har också rätt att flytta den inom området. Gästen får inte disponera vagnen förrän hyran är fullt betald förutsatt att det aktuella beloppet inte är ringa.

Hyreskontrakt
När fullständig säsongsavgift är inbetald skall hyreskontrakt skrivas under med Lysviks Camping. Hyresgästen har huvudansvar för att besöka receptionen och skriva under hyreskontraktet i samband med incheckning.
I kontraktet anges vilken campingplats säsongsgästen hyr av Lysviks Camping. Innan avtal för säsongen är tecknat av båda parter har campinggästen inte tillgång till en bestämd plats. Finns inget avtal tecknat tillfaller all egendom som då finns på tomten Lysviks Camping AB. Avtalet upphör utan uppsägning vid avtalsperiodens utgång. Vid avtalsperiodens utgång ansvarar campinggästen för att lämna tillbaks nycklar.

Vid inflyttning
Ingen vagn får placeras på tomt innan dess att kontakt i god tid tagits med Lysviks Campings ledning. Det är ej tillåtet att sälja/överlåta vagn med tomt.

Parkering
Max en bil per campingplats tillåts. OBS! Från och med 2024 kommer det bli hårdare regler på att parkera inom campingområdet. Finns inte plats för bilen på den hyrda campingplatsen hänvisas den till parkeringen utanför området. Andra tomter än den egna får under inga omständigheter användas för parkering. Bilar som upptar annan campingtomt kommer att få betala ersättning i form av en avgift motsvarande priset för campingplats under högsäsong f.n 395:- per tillfälle.

Vintersäsong
Vinteruppställning av husvagn, spiketält erbjuds från 29/9 2024 mot en kostnad á 3700:-.
Upptas platsen av ett exempelvis trädäck erläggs en avgift på 1500:- då vi ej kan ha tillgång till marken för markarbete. Separat avtal tecknas för denna period i god tid före sommarsäsongens slut. Lysviks Camping AB förbehåller sig rätten att välja vilka säsongsgäster som erbjuds vinteruppställning.
För att undvika kostnader för vinteruppställning skall husvagn, spiketält eller ev andra byggnader tas bort efter varje säsong. Vi tillåter att trallen ligger kvar under vintern för er som tänker behålla er plats, mot en avgift.

 

 

Fakturering
Faktura skickas ut per post eller per mejl. En faktureringsavgift á 65 kr tillkommer när faktura skickas per post. Per mejl tillkommer inga kostnader. Önskemål om uppskjuten betalning kan beviljas mot ränta. Vid betalning efter förfallodagen debiteras påminnelseavgift på 100:- per tillfälle samt dröjsmålsränta med 24% per påbörjad 30-dagarsperiod.

Strömförbrukning
Vi har rörligt pris på elförbrukningen. Det är därför extra viktigt att du som säsongsgäst tänker på din egen förbrukning.

Vattenförbrukning kommunaly vatten Från och med 1 april 2022 har Sunne Kommun höjt avgift för kommunalt vatten på vår camping. Detta medför att vi inte längre kan erbjuda gratis vatten till våra säsongsgäster. Avgiften för vattenförbrukningen blir 500:- för år 2024 och kommer att faktureras i september. Tänk på er vattenförbrukning och tänk på miljön. Det är inte tillåtet att tvätta sin husvagn eller bil på campingområdet. Tvättning av bil och husvagn skall ske på anläggningar godkända för biltvätt.

Andrahandsupplåtelse
Säsongsplats får endast disponeras av registrerade hyresgäster. Andrahandsupplåtelse är strängt förbjudet och det är inte tillåtet att skriva sig på campingen. Säsongsgäst är de som tillhör familjen och som är bosatta på samma adress. Husdjur är välkomna men först efter överenskommelse med platsledningen. Uthyrning eller utlåning av säsongsplats eller ekipage på plats är förbjuden.

Båtplats
Båtplats ingår inte i säsongshyran och får inte medtagas utan campingsledningens godkännande.

Generella byggregler
Förutom traditionellt förtält och bil får inga andra byggnader och anordningar sättas upp på tomten. Principen är att allt skall vara definierbart till camping, det vill säga tillfälligt boende på hjul. Fordon, husvagn mm skall på kort varsel kunna flyttas. Följande regler gäller på Lysvik Camping:
- Förtält, standbytält samt spiketält (monterade i sektioner o lätt nedtagbara) är tillåtna med maximalt en bredd som är lika som husvagnens bredd.
- Trädäck får byggas inom den egna campingplatsen. Trädäck, stenläggning el. dyl. utanför den egna campingplatsen är inte tillåtet.
- Stenläggning inom den egna campingplatsen är inte tillåtet.
- Inga räcken, murar, plank eller staket får uppföras varken i anslutning till trädäck eller i gräns mot annan campingplats.
- Inga planteringar i mark får utföras. Växter får planteras enbart i krukor och ska placeras inom den egna campingplatsen.
- Förvaringsutrymmen t.ex dynboxar och liknande tillåts på trädäcket med en höjd på max 1,1 m.

 

 

- Brandskyddsavstånd på 4 m mellan husvagnarna ska hållas.
- Husvagnar får inte byggas upp för att frigöra utrymme under husvagnen för förvaring.
- Trappor och bryggor tillåts inte (med undantag för campingens allmänna brygga och de trappor som tekniska förvaltningen kommer att uppföra i förutbestämda lägen.)

Säkerhet av vagn o tomt
Hyresgästen ansvarar för all säkerhet i vagn och på hyrd tomt. Detta innebär bland annat årlig kontroll av gasanläggning, rökvarnare och brandsläckare. Gasolprovningsintyg skall kunna uppvisas vid anfordran. Säsongsgäst är skyldig att ha sitt ekipage kontrollbesiktigat och försäkrat.

Skötsel
All skötsel av tomten med gräsklippning etc ombesörjes av campinggästen, Uppställd vagn skall vara i städat skick och rengjord ifrån alger m.m. Observera att tvätt av bil, husvagn eller husbil inte får ske på den egna tomten utan endast på anvisad plats.

Plantering förbjuden
Plantering av blommor, träd eller buskar intill eller vid säsongstomt är strängt förbjuden.

Sopor
Nya regler för sopsortering gäller inom Sunne Kommun!
Det är viktigt att vi hjälps åt att sopsortera för att minska belastningen på vår fina natur!!
Sopstation finns bakom servicebyggnaden. Här finns behållare för hushållsavfall. plast, papper, glas, metall och batterier källsorteras på plats. Inget skräp får läggas vid sidan av containrarna. Är containrarna fulla kontakta receptionen. Övrigt avfall som kylskåp, plastmöbler, färgrester, grillar, mattor, järnskrot och annat miljöfarligt avfall skall på egen hand forslas till kommunens återvinningscentral.

Visa hänsyn!
På Lysviks Camping vill vi att alla ska trivas under sin vistelse här hos oss. Båda gamla som unga. Därför vill vi påminna er att mellan klockan 22.00 till 06.00 råder tystnad på campingområdet. Tänk på att alla dina grannar ska trivas!
Det råder eldningsförbud på campingen och engångsgrillar är ej tillåtna. Om ni inte har egen grill finns det grill att låna för dygnscampare. Vill man göras sig av med gammalt grillkol finns en plåttunna för avstjälpning vid sopstationen.
Det är inte tillåtet att rasta hundar eller ha lösgående hundar på campingområdet. Utanför campingförrådet finns en soptunna för avfall från husdjur.
Tänk på våra barn och håll låg hastighet när ni kör inne på campingområdet.

 

 

 

 

 

Vid avflyttning
Tomten ska lämnas i väl städat och iordningställt skick och ska godkännas av campingledningen på Lysviks Camping. Har så inte skett, utför campingen arbetet och fakturerar gästen med 550:-/påbörjad timme. Golv som ligger kvar efter säsong och där något nytt avtal ej finns upprättat borttages golv mm och körs till soptippen mot en debitering om 550:-/timme. Glöm inte att lämna tillbaka nyckel i receptionen. Görs inte detta kommer låset att bytas på gästens bekostnad och denne faktureras avgiften.

Godkännande av regelverk
I samband med att gäst betalat sin säsongsavgift bekräftar denne att man godkänt ovanstående regelverk och förbundit sig att rätta sig efter detsamma. Gäster som inte klarar att följa dessa regler riskerar omedelbar uppsägning. Lysviks Camping AB frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skador på gäster och deras egendom. Vi förbehåller oss dessutom rätten, att på gästens egen bekostnad och utan avdrag för inbetald hyra, omedelbart avhysa gäst som inte rättar sig efter ovanstående regler och de anvisningar som campingens ledning eller personal anger. Hyresgästen har ansvar för att egna besökare följer de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Det regelverk som finns på hemsidan är alltid det som gäller. Uppdatering av regelverk kan komma att ske, som säsongsgäst ansvarar du för att hålla dig uppdaterad om, samt följa, regelverket. Vid avbokning av säsongstomt efter det att anmälningsavgiften är inbetald sker ingen återbetalning.